§ 22 ods.5 Zákona č. 85/2005 Z.z. za rok 2019

V súlade s § 22 ods. 5 Zákona č. 85/2005 Z.z  o politických stranách a politických hnutiach, hnutie je povinné každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“).

Politické hnutie Slovenská liga za rok 2019  vyhlasuje, že neprijala od žiadneho člena hnutia a ani od žiadnej tretej osoby  finančný príspevok a ani da alebo iné nepeňažné plnenie  na  činnosť hnutia, ktorý by bol vyšší ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.