Hodnoty a ciele hnutia

  • Činnosť hnutia presadzuje národné, kresťanské a sociálne princípy. Zasadzuje sa za ľudské, občianske a sociálne práva, za nezávislosť a zvrchovanosť SR a za mierové vzťahy v Európe a vo svete.
  • Hnutie sa usiluje integrovať slovenských občanov doma i vo svete, dbá o  suverenitu Slovenskej republiky, upevňuje  a zvyšuje vlastenecké povedomie slovenského národa a prehlbuje vzťah občanov k svojej štátnosti. Svojich členov vedie v duchu národných, kresťanských, sociálnych, mravno-etických a demokratických hodnôt, láske k vlasti, čestnosti, udržiavaniu, rozvíjaniu a ochrane národného dedičstva, národnej a kultúrnej identite a všeľudských hodnôt. Vyvíja úsilie o ekonomické, kultúrne a sociálne povznesenie Slovenskej republiky. Motiváciou činnosti hnutia je sociálne spravodlivé Slovensko pre všetkých jeho občanov.
  • Jedným z cieľov hnutia je podpora demografického rastu Slovenska a s tým súvisiacu ochranu a podporu mladých rodín. Rovnako zabrániť rozpadu strednej vrstvy obyvateľstva a dosiahnuť rovnomernejší rast ekonomiky vo všetkých regiónoch štátu.
  • Podrobný program a ciele na celoštátnej a regionálnej úrovni musia byť v súlade so základnými hodnotami, poslaním a programovými cieľmi hnutia.
  • Pre dosiahnutie svojich cieľov hnutie spolupracuje so všetkými občanmi, organizáciami a inštitúciami, politickými stranami a hnutiami, ktoré rešpektujú zákony SR a majú hodnoty a programové ciele blízke Slovenskej lige.
  • Hnutie združuje občanov usilujúcich sa o pluralitnú demokraciu a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky. Každý občan ma právo na slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu pohybu a pobytu a ďalšie slobody, ktoré mu zaručuje Ústava SR.
  • Hnutie presadzuje politiku čo najvyššej energetickej, potravinovej a surovinovej sebestačnosti SR. Hnutie podporuje tradičnú regionálnu kultúru, remeslá, šport a turizmus.
  • Hnutie presadzuje ochranu prírody a životného prostredia SR.
  • Hnutie presadzuje zlepšenie domáceho podnikateľského prostredia, tvorbu a podporu rodinných podnikov, znižovanie štátnej byrokracie, administratívnej záťaže, znižovanie daňového a odvodového zaťaženia občanov vrátane živnostníkov, malých a stredných podnikateľov SR.
  • Hnutie bude presadzovať, aby nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky boli naďalej vo vlastníctve Slovenskej republiky.