O nás

Politické hnutie Slovenská liga vzniklo z podnetu občanov Slovenska v záujme zjednotenia strán, hnutí a občianskych iniciatív národne, kresťansky a sociálne orientovaných; pamätajúc na cyrilometodské dedičstvo a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť; v záujme zachovania našej kresťanskej civilizácie a sociálnych istôt, trvalej mierovej spolupráce s ostatnými národmi a štátmi; usilujúc sa o spravodlivé uplatňovanie demokratickej formy vlády, upevňovanie občianskej spolupatričnosti, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity.

Slovenská liga zjednocuje občanov vnímajúc vlastnú identitu, občiansku príslušnosť k Slovenskej republike.

Identitu ľudí spájajú kultúrne hodnoty, ktoré sú nám blízke a tradične sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. V tomto duchu spoločne tvoríme Slovenskú ligu.

Všetci sme si rovní vo svojich právach ako aj povinnostiach a spoločne so všetkými občanmi Slovenskej republiky chceme budovať moderné, spravodlivé, suverénne, demokratické Slovensko.

Princípom našej budúcnosti je zjednotenie dobra v prospech všetkých ľudí.

Ak budeme svorní, verní sebe a spoločne pôjdeme napred v pomoci jeden druhému, potom nebude nič, čo by nás premohlo. Spoločnými silami dokážeme:

  • chrániť naše kultúrne dedičstvo a učiť budúce generácie k národnému povedomiu a vlastenectvu,
  • zosúladiť politiku v záujme lepšej a vyššej životnej úrovne občanov,
  • budovať naše hospodárstvo, z ktorého môžu mať úžitok všetci občania,
  • zabezpečiť dôstojnosť života všetkým spoluobčanom vrátane seniorov, no mysliac aj na generácie našich detí,
  • zabezpečiť ochranu života človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť,
  • zabezpečiť takú vzdelanosť a odbornosť ľudí, ktorá pozdvihne kvalitu nášho života,
  • zabezpečiť bezpečný život našich rodín a štátu,
  • vybudovať zdravý, silný štát so statusom silného postavenia občana v našej spoločnosti.