Postoj Slovenskej ligy k Istanbulskému dohovoru

Hnutie Slovenská liga odmieta Istanbulský dohovor (ID)  a považuje ho za nástroj na likvidáciu tradičnej rodiny, zvykov a tradícií nášho národa a v konečnom dôsledku aj štátu.

Prívrženci ID pochádzajú takmer výlučne z liberálnych strán  a lživou a priam agresívnou  formou ho obhajujú . V NR SR počas rokovania o tomto dokumente sa poslanec za SaS Martin Poliačik  dokonca osopil  na kolegov tvrdením – „nech si pozriete akúkoľvek definíciu demokracie, bez toho liberálna je to totalita väčšiny. Iná ako liberálna demokracia neexistuje“.  Poliačik je podpredsedom Strany Progresívne Slovensko a na 16. mieste jej kandidátky do NR SR a ako sa ukázalo, nepozná Ústavu SR.

Liberálnu demokraciu samozrejme propaguje veľký finančník  George Soros a podporovateľ takmer všetkých významných zahraničných mimovládnych organizácií. Na sklonku minulého roka sa zamerali na boj s alternatívnymi médiami. Tvrdia o nich, že sú nedôveryhodné a veriť treba len liberálnym.  Takto sa prezentovala nadácia SOCIA v diskusii o médiách a na moju pripomienku, prečo vnucujú Slovensku, kde sa 75 percent občanov hlási ku kresťanstvu,  liberalizmus, odpovedal prednášajúci Peter Jančárik, že veď liberálnu demokraciu máme zakotvenú v Ústave SR. Až po mojom proteste, že to nie je pravda,  sa ospravedlnil.

Ibaže liberáli pokračujú vo svojom ťažení a koncesionári RTVS si mohli 4. februára vo večerných správach vypočuť od redaktora Jakuba Proka, mimochodom ešte počas štúdia žurnalistiky spolupracovníka Denníka N, že liberálnu demokraciu podkopávajú alternatívne médiá. Viac sa diváci dozvedeli na dvojke v relácii Správy a komentáre, kde o výskume zameranom na postoj občanov k demokracii a EÚ hovoril politológ Katedry politológie Filozofickej fakulty UK Pavol Baboš. Katedra spolupracovala s agentúrou Fokus, ktorej zakladateľom v roku 1990 bol Martin Bútora, známy tiež ako poradca bývalého prezidenta Andreja Kisku, ďalej RTVS a rezort diplomacie. Keďže z výsledkov výskumu vzišlo, že za najdôveryhodnejšie považovali respondenti televízne spravodajstvo RTVS, vyslovil názor, že „ RTVS môže zohrať kľúčovú  úlohu vo vysvetľovaní, prečo je liberálna demokracia dobrá a prečo jej princípy sú dôležité a čo by mohlo nastať, ak by sme sa ich nepridržiavali“.

Nuž, čo by nastalo, keby sme volili liberálov? Vieme, že sú zástancami Istanbulského dohovoru a dokonca o ňom tvrdia, že neobsahuje žiadne body o rodovej alebo gender ideológii. Nuž si ho preklepnime:

Hneď pod preambulou v bode 5 hovorí, aké pojmy používa na účel dohovoru.

  1. c) pod pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov;

Článok 6 – Rodovo citlivá politika

Zmluvné strany sa zaväzujú začleniť rodovú perspektívu do implementácie

a vyhodnocovania vplyvu ustanovení tohto dohovoru a podporovať a efektívne uplatňovať

politiku rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi a emancipácie žien.

Článok 9 – Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť

Zmluvné strany budú uznávať, podnecovať a podporovať na všetkých úrovniach prácu

relevantných mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti aktívnych v boji proti

násiliu na ženách a rozvinú efektívnu spoluprácu s týmito organizáciami.

Časť III – Prevencia

Článok 12 – Všeobecné záväzky

  1. Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

Článok 14 – Vzdelávanie

  1. Zmluvné strany prijmú , ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo

podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené

vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.

Iba malá ukážka toho, ako ID zasahuje do integrity identity národov  a mení ich na neidentifikovateľnú masu. A k tomu sa hlásia slovenskí progresívni liberáli.

Eva Zelenayová

 

Tiež sa ti môže páčiť