Proglas patrí do každej slovenskej knižnice

Kresťanská, národná a kultúrna identita Slovákov spočíva v dedičstve otcov. „Solúnski bratia Konštantín Cyril a Metod zanechali slovenskému národu náboženské i kultúrne dedičstvo. Cyrilometodský odkaz pokladáme za hybnú silu našich národných dejín. Toto dedičstvo má však trvalú, nadčasovú hodnotu, a preto sa treba k nemu stále vracať a zamýšľať sa nad ním,“ píše vo svojom lektorskom posudku k rukopisu Proglas prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš.

Konštantín Filozof nám venoval literárny poklad a skvost, dielo Proglas – Predslov k Svätému Evanjeliu, ktorého mimoriadna duchovná hodnota spôsobila, že sa vyšším riadením pri práci na jeho vydaní spojili mnohí významní ľudia. S mojím otcom doc. RNDr. PhMr. Milanom Lehkým, CSc., významnou osobnosťou slovenského lekárnictva, zakladateľom a dlhoročným riaditeľom vydavateľstva Herba,  s. r. o. mal tú česť stretnúť sa a spolupracovať s týmito výnimočnými osobnosťami Slovenska, ktorým nechýbal predovšetkým duchovný rozmer.

V prvom rade to bol autor prebásneného prekladu do slovenčiny PhDr. Viliam Turčány, CSc., Dr. h. c., jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, literárnych vedcov a prekladateľov, ocenený významnými domácimi i zahraničnými cenami. Jeho preklad Danteho Božskej komédie patrí k vrcholným prekladateľským dielam v našej literatúre a zároveň svedčí o veľkých možnostiach slovenčiny. Poďakovanie patrí aj už vtedy nežijúcemu významnému slovenskému jazykovedcovi prof. PhDr. Eugenovi Paulínymu, DrSc., ktorý preložil Proglas do slovenčiny. Pri tomto počine bolo nemožné neosloviť záštitu morálky a duchovna, jednu z najvýznamnejších osobností Slovenska i Cirkvi Jána Chryzostoma kardinála Korca, emeritného nitrianskeho biskupa, filozofa, historika, etika, sociológa a spisovateľa, ktorý nás požehnal a držal nad nami duchovnú ochranu, a ktorý nadšene napísal úvod k prvému vydaniu.

Ďalšou dôležitou osobnosťou bol maliar, grafik a ilustrátor – akademický maliar prof. Vincent Hložník, ktorý patrí medzi najväčších a najosobitejších slovenských umelcov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa venoval aj cyrilo-metodskej tematike. Jeho práce mali vždy ľudský, etický a sociálny charakter. Bol to maliar svedomia ľudstva, v ktorého diele je viditeľná pravda viery a života.

Viacerí z nich už nie sú medzi nami a patria do slovenskej kultúrnej histórie. Ďakujem Prozreteľnosti za túto možnosť, vážim si ju a som poctený, že som mal tú česť byť s nimi pri tom…

Mgr. Milan LEHKÝ
vydavateľ

Na snímke zľava: Milan Lehký st., Milan Lehký ml. a Viliam Turčány

Related Post