Ciele a predsavzatia 2020 – 2024

25

Slovenská liga  presadzuje národné, kresťanské a sociálne princípy. Cieľom Slovenskej ligy je  sociálne spravodlivé Slovensko pre všetkých jeho občanov.

Presadzujeme maximálnu možnú mieru suverenity pre Slovensko a všetky spriatelené štáty. Hodnotovo je nám blízky tradicionalizmus reprezentujúci prirodzenosť.  Pre nás, ako otcov štátnosti je udržanie a rozvoj štátnosti najvyššou hodnotou a základným národno-štátnym záujmom.

02
03

Vyhlasujeme a deklarujeme, že pre naše hnutie normálnu rodinu tvoria mama, otec, deti, starí rodičia, vnuci, pravnuci.

Za jednu z kľúčových úloh a funkcií štátu a jeho orgánov na posilnenie štátnosti, zvrchovanosti a suverenity naše hnutie bude považovať ochranu jazyka a kultúry štátotvorného národa, ako základného spojiva všetkých našich obyvateľov.

04
05

Každé dieťa si zaslúži vyrastať v rodine. Skončíme s biznisom na opustených deťoch a postaráme sa o návrat detských mestečiek.

K  verejnoprávnym médiám – rozhlasu, televízii a Tlačovej agentúre SR zriadime denník pri TA SR s verejnoprávnym charakterom. Zabezpečíme, aby verejnoprávne médiá plnili zákonom stanovené podmienky a pracovali v prospech záujmov Slovenskej republiky a jej občanov. Pripravíme také opatrenia, aby bola zabezpečená pluralita médií.

24
07

Hovoríme áno suverenite a zvrchovanosti Slovenska, áno Európskej únii suverénnych štátov, nie superštátu Európa.

Podporujeme  partnerskú spoluprácu medzi suverénnymi národnými štátny tak v rámci EÚ, ako aj mimo tohto spoločenstva.

Presadíme zásadné zvýšenie autority práva a autority štátnych orgánov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života obyvateľov, od opatrení proti nelegálnej migrácii, po zastavenie kriminálneho terorizovania alebo vydierania bezbranných obyvateľov.

Presadíme zásadnú reformu policajného zboru s cieľom výrazného zefektívnenia policajných činností, radikálneho zlepšenia preventívnych opatrení, odstránenia podmienok na uplatňovanie policajného teroru voči poctivým občanom, ale tiež razantnosti a nekompromisnosti pri potláčaní všetkých foriem terorizovania poctivých občanov kriminálnikmi, nespratníkmi, anarchistami a cudzími nelegálnymi elementmi.

10
09

Veľmi zásadným spôsobom budeme odmietať presadzovanie spoločnej zahraničnej politiky na úrovni akýchkoľvek nadnárodných organizácií, vrátane EÚ. Ešte razantnejšie budeme odmietať etablovanie nadnárodných mocenských nástrojov umožňujúcich mocenské vynucovanie záujmov nadnárodnej oligarchie, medzi ktoré patria nielen nadnárodné ozbrojené sily, ale aj všetky nadnárodné piliere štátnej moci, ľahko zneužiteľné na potláčanie suverénnej slobodnej vôle voličov v národných štátoch.

Presadíme reformy systému bezpečnosti a obrany tak, aby na konci volebného obdobia rozhodujúcu zložku reformovaných ozbrojených síl tvorili aktívne a pasívne zálohy, tvorené vojakmi v zálohe, ktorí prešli komplexným výcvikom a pôsobením v ozbrojených silách alebo zboroch.

12
11

Budeme presadzovať nulovú toleranciu voči akýmkoľvek  protiprávnym aktivitám, teda aj voči nelegálnej imigrácii. Budeme v rámci zákonov tvrdo postihovať všetky kriminálne gangy, ktoré svoje podnikateľské aktivity založili na porušovaní zákonov.

Podľa skúseností štátov s dlhoročnou tradíciou profesionálnych ozbrojených síl vytvoríme takú ich štruktúru, ktorá bude predovšetkým zodpovedať potrebám obrany Slovenska so znížením dôrazu na schopnosti ich expedičného nasadenia.

13
16

Zastavíme teror ideologicko-politického mimovládneho sektoru vydieraním štátu neopodstatneným údajným záväzkom štátu na vyčleňovanie 2% HDP na obranu, pretože takýto záväzok nikdy nebol žiadnym voleným orgánom schválený.

V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nepodporíme ani v rámci EÚ, ani na bilaterálnej úrovni, vytváranie spoločných ozbrojených síl, ani spoločných spravodajských agentúr, prokuratúry, polície, alebo iných pilierov štátnosti a suverenity štátnej moci, naďalej budeme podporovať mechanizmy účinnej spolupráce týchto zložiek na medzinárodnej úrovni.

Prehodnotíme všetky zmluvy a akvizičné programy vo všetkých silových zložkách a v prípade zistenia ich neopodstatnenosti, predraženia alebo nízkej hospodárnosti a účinnosti budeme mať odvahu konať a realizovať všetky potrebné opatrenia na nápravu pochybení.

Presadíme zavedenie komplexného systému opatrení pozemkovej a produkčnej reformy na zatraktívnenie rozvoja vidieka, ktoré umožnia obnovu maximálnej miery sebestačnosti v základných potravinách pre štát a jeho regióny.

17
18

Presadíme právo na poctivý príjem za poctivú prácu, umožňujúce poctivý a slušný život bez strachu o budúcnosť.

Našou prioritou v cestnej doprave bude dobudovanie obidvoch západo-východných spojení: severné diaľničné a južné rýchlostné,  čo najlacnejším a čo najrýchlejším spôsobom s využitím najlepších skúseností podobných štátov. Chceme začať rýchlostné prepojenie tunelmi severojužným smerom v strede a pokračovať vo výstavbe na východe.

19
20

V železničnej doprave sa budeme sústreďovať na dokončenie procesov elektrifikácie a zvyšovania rýchlostných úsekov. Paralelne posúdime kombinované a svetovo osvedčené skúsenosti na obnovenie časti zrušených úsekov tak, aby ich bolo možné používať na účely rozvoja turizmu, atrakcií, aj doplnkovej miestnej úspornej malokapacitnej dopravy s primeranou frekvenciou spojenia.

V autobusovej doprave budeme presadzovať zlepšenie obslužnosti obyvateľov dedín rozvojom malokapacitných alternatív formou demonopolizácie z iniciatívy a vo vlastníctve štátu a samospráv.

21
22

Urobíme všetky potrebné opatrenia, aby letisko Bratislava zostalo vo vlastníctve štátu.

Zmeníme organizáciu a systém riadenia zdravotníctva. Upravíme financovanie zdravotníctva. Naplníme zdravotnícke zariadenia lekármi, sestrami a pomocnými pracovníkmi, skrátime štúdium a špecializáciu zdravotníckych pracovníkov. Výskum zameriame na sebapoznávanie – dôkladné poznanie zdravotného stavu nášho obyvateľstva, rizikových faktorov jeho chorobnosti a zmapovanie životného prostredia Slovenska. Umožníme všetkým pracovníkom v zdravotníctve výhradu v svedomí.

23

Zdroj fotografií: Pixabay, Wikimedia Commons, MO SR,

Related Post